Wykłady

Międzynarodowe VIII Spotkania Autorskie WYSPY EDUKACJI POCZĄTKOWEJ – uczenie się od outsidera.

W dniu  28 listopada 2008 w siedzibie Sopockiej Sceny Teatralnej odbyła się konferencja, której tematem były podstawowe zagadnienia edukacji początkowej.

W Polsce edukacja początkowa określona jest jako nauczanie zintegrowane co oznacza, że nauka kluczowych dla rozwoju dziecka umiejętności takich jak czytanie, pisanie i liczenie jest zintegrowana z poznawaniem świata. Konferencja zgromadziła osoby z całej Polski, a wystąpienia spotkały się z bardzo gorącym odzewem. Konferencja podzielona była na 3 części.

W pierwszej pani Ingrid Stoltz ze Szwecji przedstawiła szwedzki system oświatowy, a profesor Dorota Klus – Stańska opisała pracę polskiej szkoły oraz opowiedziała o barierach poznawczych generowanych przez edukację zintegrowaną.

 Następna część konferencji poświęcona była rozwojowi dziecka w kontekście nabywania podstawowych umiejętności czytania, pisania i kreatywnego myślenia.

Kolejno wystąpili Marika Olofsson z Korpadal School z wykładem “Child-development: Reading, writing and speaking”,

Danuta Chwastniewska opowiedziała o swoich badaniach dzieci 7 -letnich przesiewowym testem dekodowania , przedstawiła wnioski wypływające z wyników międzynarodowych testów biegłości czytania PIRLS uczniów 10 – letnich i wskazała najważniejsze elementy autorskiej metody 101 kroków w nauce czytania i pisania.

Małgorzata Formella i Marian Chwastniewski opowiedzieli o idei stworzenia innowacji pedagogicznej Laboratorium Edukacyjno-Twórczego Wyspa Odkryć i znaczeniu tej innowacji w rozwoju dziecka.

W trzeciej części konferencji prowadzone były prace w zespołach problemowych na temat rozwiązań systemowych w oświacie dzieci młodszych, zagadnień nauki czytania oraz innowacji edukacyjnych. Wystąpienia i refleksje z konferencji zostaną opublikowane.

Konferencja 15.12.2007- SOPOT
„Jak dostrzec potrzebę zmian w edukacji?”

Konferencja 15.12.2007- SOPOT
„Jak dostrzec potrzebę zmian w edukacji?”

WNIOSKI POKONFERENCYJNE

opracowane przez prof. dr hab. Teresę Bauman i Mariana Chwastniewskiego.

Gospodarzami konferencji byli:

prof. dr hab. Joanna Rutkowiak z Uniwersytetu Gdańskiego, Adam Krawiec– naczelnik Wydziału Oświaty Urzedu Miasta Sopot oraz Marian Chwastniewski – prezes Stowarzyszenia Twórczego i Edukacyjnego Wyspa.

Jest już tradycją, że Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne „Wyspa” we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim organizuje corocznie konferencje, które podejmują palące problemy polskiej oświaty. Od kilku lat jest widoczne coraz większe centralizowanie zarządzania szkołą. Znikają cenne, oddolne inicjatywy nauczycieli i organizacji pozarządowych, przez co nie jest wykorzystywany potencjał innowacyjny tkwiący w osobach zaangażowanych w edukację. Było to główną przyczyną zorganizowania w roku 2007 siódmej z kolei konferencji pod tytułem „Jak dostrzec potrzebę zmian w edukacji?”.

Na początku konferencji wszyscy zapoznali się ze stanowiskiem i dokumentem VI Zjazdu Pedagogicznego, zawierającym diagnozę obecnej sytuacji w polskiej oświacie dokonaną przez naukowców. Uczestnicy spotkania postanowili wzorem w/w zjazdu opracować dokument pokonferencyjny, zawierający wnioski będące efektem rozwiązywanych na konferencji problemów:
– W jaki sposób są możliwe zmiany systemowe i co musi się stać, aby wypracowany został długofalowy program zmian w edukacji oraz dlaczego dotychczasowe próby zmian na lepsze nie powiodły się?

– Co takiego dzieje się w systemie oświatowym, że nie ma w nim mechanizmu wytyczenia ścieżki długofalowego rozwoju i nie istnieje powszechna dyskusja nad kierunkami zmian?

– Dlaczego nie uwzględnia się wyników pracy naukowców oraz praktyków – innowatorów?
Poniżej prezentujemy główne wnioski i postulaty sformułowane przez uczestników konferencji, które zostały przedstawione 2 Podsekretarzom Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

1. Dziecko- uczeń- szkoła

Nie jest upowszechnione wychowanie przedszkolne i dzieci przychodzące do szkoły nie mają jednakowych możliwości rozwoju. Nauczanie zintegrowane nie umożliwia opanowania kluczowych kompetencji czytania, pisania i liczenia. Należy wykorzystać niż demograficzny w celu zmiany systemu i metod pracy. Szkoła powinna istnieć w swoim naturalnym otoczeniu i powinno zahamować się likwidację małych szkół, a proces dydaktyczny w macierzystych szkołach wydłużyć tak, aby uczniowie mogli szczególny moment rozwojowy przejść w znanym im środowisku. W edukacji początkowej należy zwrócić uwagę na rozwijanie kompetencji kluczowych jakimi są czytanie, pisanie i liczenie. Drugim problemem jest sprawa dojrzałości dziecka do nauki w szkole. Każde dziecko idące do szkoły powinno zostać przebadane i – jeśli nie osiągnie dojrzałości szkolnej – należy odroczyć mu obowiązek szkolny. Decyzję o wcześniejszym pójściu do szkoły powinien podjąć rodzic po konsultacji z psychologiem.
2. Szkoła metody pracy

Szkoły podstawowe powinny w sposób jednoznaczny nastawić się na wypracowanie metod uczenia się, a nie nauczania nastawionego na realizację podstawy programowej. System egzaminów zewnętrznych i formuła testowa wymusza jednoznaczność odpowiedzi i kształtuje człowieka o uproszczonym sposobie myślenia. Jest to droga na skróty, ale ponieważ nie ma innej możliwości – szkoły preferują uczenie pod testy. Zamiast systemu selekcyjnego, jakim są testy, proponujemy stworzenie systemu diagnozującego możliwości dziecka na każdym poziomie. W szkole zbyt mało jest miejsca i czasu na twórcze działanie uczniów, na stwarzanie sytuacji samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Spotkanie z innym człowiekiem, nie tylko nauczycielem, jest zawsze doświadczeniem społecznym. Relacje między ludźmi mogą być wydarzeniem intelektualnym i emocjonalnym. Przykłady pracy w Laboratorium Wyspa Odkryć potwierdzają te fakty. Mogą one reformować postawę nauczyciela, sprzyjać nabywaniu nowych kompetencji oraz dają możliwość porównania własnego postępowania i jego efektów z działaniem innych. W edukacji szkolnej, ograniczonej programami, standardami, nastawieniem na wynik końcowy (punkty z testów kompetencji), brakuje przede wszystkim czasu i motywacji do poszukiwania niestandardowych rozwiązań.
3. Nauczyciel- metody pracy

Dzieci mają trudności ze zrozumieniem tekstu pisanego, zarówno na lekcjach języka polskiego jak i matematyki. Źródeł tych problemów można upatrywać w metodzie uczenia dzieci czytania i działaniach nauczyciela.Nauczyciel, który chce stosować nową metodę musi w sobie coś zmienić, musi utożsamiać się z tą metodą, wypracować nowy sposób pracy z nią. Używając nowej, nawet najdoskonalszej metody, ale nie zmieniając swoich starych przyzwyczajeń i technik pracy nie dopuszczamy do istotniejszej zmiany w nauczaniu. Dlaczego jednak niektórzy nauczyciele zmieniają swój styl pracy w zetknięciu z problemem, próbując go rozwiązać stosując nową metodę, a inni nie? Czy nauczyciel, który wprowadza zmianę jakościową w nauczaniu robi to, gdyż ma naturalne predyspozycje do uczenia czy też dlatego, że jest dobrze wykształcony i wie co ma robić? Nauczyciel idący z duchem czasu wprowadzający zmianę w edukacji to ktoś więcej niż sprawny rzemieślnik, przyuczony do zawodu, powielający te same wzorce podczas całego przebiegu kariery zawodowej. Dlatego ważne jest ocenianie „przydatności” do pracy w szkole na wstępnym etapie kształcenia nauczycieli, tak aby do zawodu nie trafiali ludzie z wyboru negatywnego, nie mogący zdecydować się na inny rodzaj pracy, ale tacy, którzy mają w sobie swoiste powołanie. Pozostaje pytanie, w jaki sposób to zweryfikować. Ocenianie przydatności do wykonywania zawodu nauczyciela na samym początku kształcenia zawodowego nie powinno być ostateczne, gdyż nie powinno zamykać drogi ludziom, którzy mogą się rozwinąć w trakcie studiów, ale mogłoby być instrumentem wskazującym na studentów ze szczególnymi predyspozycjami, wstępnie zniechęcając tych, którzy takich predyspozycji nie posiadają. Nauczyciele powinni dążyć do samorozwoju i ciągłego kształcenia się w czasie całej kariery zawodowej. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli, zamiast do rozwoju ich stymulować, zniechęcają do podejmowania wysiłku twórczego po przejściu drogi awansu. Nawet „rewolucyjny” i pełen zapału nauczyciel z czasem zaczyna czuć się „zniewolony” przez system narzucający taki a nie inny rozwój zawodowy – stopnie awansu nauczyciela zniechęcają do pracy, biurokratyzują rozwój nauczyciela zawężając jego rozwój do wypełniania kolejnych świstków papieru. Ważna jest także rola konstruktywnej krytyki w kształceniu nauczycieli, wspierające podejście dyrekcji i bardziej doświadczonych nauczycieli. Warto przemyśleć jak doprowadzić do tego, aby był większy udział nauczycieli – mężczyzn w szkole.
4. Zmiana w edukacji

Zmiana w edukacji możliwa jest tylko dzięki zmianie dokonującej się w człowieku. Wysiłki powinny być skierowane w stronę umożliwienia takiej zmiany wewnątrz powszechnego systemu edukacji. W sytuacji każdej zmiany są obecne oba ogniwa – nauczyciel i metoda. Powodzenie w stosowaniu nowej metody zależeć będzie od tego, jak twórczy jest nauczyciel (gdyż to wpłynie na jego pracę tą metodą), ale także od jego determinacji i pozytywnego nastawienia na zmianę, bez obawiania się restrykcji ze strony przełożonych w szkole. Przykładem na to, że osobista droga rozwoju może stać się wzorem do zmian dla innych była prezentacja metod pracy warsztatowej Mariana Chwastniewskiego w Laboratorium Edukacyjno- Twórczym Wyspa Odkryć oraz w Konkursie Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK czy też autorskich rozwiązań w edukacji domowej Marzeny Reszke. Wskazywały one na efektywność wiedzy zdobywanej w sposób czynnościowy. Uczenie się przez działanie, obserwację, spotkania z ludźmi, doświadczenia i eksperymenty oraz rozwiązywanie problemów pozwala na rozwój umiejętności poprzez rozwiązywanie realnych problemów. Następuje wówczas rzeczywisty przekaz wiedzy, a poznawanie nie jest zamknięte w ramy szkolnej lekcji, gdzie – jak często bywa- ogranicza się do korzystania z gotowych informacji zapisanych w podręcznikach, bądź podanych przez nauczyciela.Zestawiliśmy także w naszej refleksji obszar zdarzeń przeszłych ( z własnej ścieżki rozwoju) i spróbowaliśmy skupić się nad tym, czy można wpłynąć na swoją dyspozycję do czerpania z przykładów i w jaki sposób należy pielęgnować swoją wrażliwość, tak aby ona nam pomagała, żeby nie przeoczyć wartościowych wzorców. Szkoła nie daje bowiem możliwości podglądania”eksperta w naturalnych warunkach”, a zapewnia to jedynie kameralna sytuacja i dlatego też należy obudować pracę szkół w co najmniej kilku miejscach w Polsce takimi Laboratoriami, jak to w Sopocie i skierować część środków na zmianę jakościową (tj. metod i form pracy nauczyciela) poprzez uzupełnienie istniejącego systemu i stworzenie sieci placówek proponujących inne metody kształcenia. Warunkiem zmiany jest przede wszystkim rozpoznanie, gdyż dopóki nie ujawni się spostrzeżeń, poglądów, refleksji, nie nazwie ich – o żadnej zmianie nie ma mowy. W edukacji zmiany wprowadzane odgórnie nakazują jedynie nowe zasady funkcjonowania instytucji. Żeby dokonała się autentyczna przemiana potrzebna jest zmiana w człowieku, w jego sposobie myślenia i działania. Jest to proces długotrwały i możliwy wtedy gdy nauczyciel uwewnętrzni potrzebę zmiany.
Proponujemy powołanie grupy roboczej pracującej nad oczekiwanym modelem zmian, a miasto Sopot uczynić polem badań w tym zakresie. Projekt ten realizowany przez praktyków – innowatorów i naukowców może być laboratorium przyszłych zmian, zachęcić nauczycieli do udoskonalania siebie i metod swojej pracy oraz wytyczyć kierunki rozwoju systemu kształcenia w większej skali.

Program konferencji, która odbyła się w Sopocie 15.12.2007 pod tytułem
„Jak dostrzec potrzebę zmian w edukacji?”

Miejsce: Laboratorium Edukacyjno- Twórcze WYSPA ODKRYĆ i aula III LO -Sopot
Program – 10.30 -11
Rejestracja uczestników Laboratorium WO . Sale laboratoryjne – kawa + herbata. Zestawy doświadczalne na stanowiskach. Stanowiska z materiałami osób występujących na konferencji oraz Wydawnictwa i Ośrodka Innowacji Edukacyjnych -Wyspa
Aula III LO Sopot
11- przywitanie gości przez gospodarzy.

Wprowadzenie profesor dr hab. Joanny Rutkowiak i przeczytanie stanowiska VI Zjazdu Pedagogicznego
11.20-13

Prezentacje programów autorskich
– podstawowe założenia innowacyjnej metody 101 kroków w nauce czytania Danuty Chwastniewskiej
Marcin Karpiński przekaże jak zmiana podstawy programowej wpłynęła na program nauczania matematyki “Matematyka z plusem”
Marzena Reszke przedstawi dostosowywanie do potrzeb autorskiego programu edukacji domowej i motywy podjęcia odpowiedzialności za wiedzę i umiejętności swoich dzieci
Marian Chwastniewski przedstawi dochodzenie do rezultatu twórczego w konkursie Wyspa Zagadek i założenia pracy warsztatowej w Laboratorium Edukacyjno- Twórczym WYSPA ODKRYĆ
13 -14 -praca w 3 grupach problemowych
Grupa I Miejsce – aula III LO
Moderator prof. dr hab. Joanna Rutkowiak
Czy są możliwe zmiany systemowe i co musi się stać aby wypracowany zostal długofalowy program zmian w edukacji ? Jak dostrzec potrzebę zmian w edukacji na przykładzie prezentacji Marcina Karpińskiego i kilku wniosków z pracy Wojciecha Drzewinskiego- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie ?
Grupa II Miejsce -Laboratorium Wyspa Odkryć – sala problemowa .
Moderator Maria Śliwska
Zmiany w człowieku a zmiany poprzez metodę. Jak dostrzec potrzebę zmian w edukacji na przykładzie prezentacji Danuty Chwastniewskiej ?
Grupa III Miejsce -Laboratorium Wyspa Odkryć – sala warsztatowa ( z ekranem do pokazów) –
Moderator Krzysztof Czaplewski
Kiedy, gdzie i jak osobista droga rozwoju może stać się wzorcem do zmian dla innych?
Jak dostrzec potrzebę zmian w edukacji na przykładzie prezentacji Marzeny Reszke i Mariana Chwastniewskiego?
14-14.45 Prezentacje prac zespołów problemowych i dyskusja
14.45- 15 Co dobrego każdego z nas spotkało?
Na zakończenie konferencji pokaz doświadczenia na stanowisku eksperymentalnym.
Danuta Chwastniewska terapeutka; magister pedagogiki specjalnej – Uniwersytet Wrocławski; absolwentka podyplomowych studiów „Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami” – Uniwersytet Wrocławski;współautorka serii podręczników do nauki o języku wydanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.Przez ponad 20 lat pracowała w szkole jako nauczyciel i terapeuta. Za swoją pracę otrzymała nagrody Prezydenta Miasta Gdyni i Kuratora Oświaty w Gdańsku. Współautorka programu terapeutycznego„Ortograffiti” i autorka podręczników tej serii wydanych przez Operon. Autorka „metody 101 kroków” w nauce czytania i pisania , elementarzy i książki do kaligrafii wydanych przez Wydawnictwo i Ośrodek Innowacji Edukacyjnych – Wyspa. Prowadziła kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów i spotkań autorskich. Zainicjowała projekt edukacyjny „Każde dziecko w Polsce czyta”.

Marzena Reszke- ukończyła Wydział Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego i studia podyplomowe z matematyki i informatyki na Uniwersytecie Gdańskim.Jest także absolwentem podyplomowych studiów aktywizujących technik nauczania w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.Przez siedem lat uczyła fizyki i matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum, a od dwóch lat prowadzi edukację domową swoich 2 synów.

Marcin Karpiński- Po studiach matematycznych na Uniwersytecie Gdańskim, pracował w Instytucie Matematyki PAN,a natępnie przez 9 lat w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego.Prowadził pracę konspiracyjną będąc przez cztery lata pełnoetatowym drukarzem podziemnej OFICYNY KSZTAŁT.Przez kolejne 7 lat uczył matematyki w Gdańskim Liceum Autonomicznym. Jest współautorem programów Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum oraz kilkunastu podręczników dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, a do tego podobnej liczby zbiorów zadań i zeszytów ćwiczeń. Seria podręczników do nauki matematyki otrzymała nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności. Napisał kilkadziesiąt artykułów związanych z matematyką publikowanych w czasopismach metodycznych i prowadził dziesiątki warsztatów, szkoleń i wykładów dla nauczycieli. Jest redaktorem naczelnym czasopisma dla nauczycieli matematyki „Matematyka w Szkole” i kierownikiem redakcji matematyki Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.
Marian Chwastniewski – prezes Stowarzyszenia Twórczego i Edukacyjnego „Wyspa” oraz Wydawnictwa i Ośrodka Innowacji Edukacyjnych WYSPA. Prowadzi ośrodek Laboratorium Edukacyjno- Twórcze WYSPA ODKRYĆ w Sopocie. Jest autorem Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK. Realizowane przez niego programy wynikają z ponad 26 lat pracy pedagogicznej i zdobytych doświadczeń edukacyjnych. Złożyły się na nie m.in. praca w szkole wiejskiej w górach, współpraca z międzynarodowym programem Teatru Źródeł, a następnie indywidualna praktyka badawcza pod opieką Jerzego Grotowskiego w Pontederze we Włoszech. Kolejnymi etapami doświadczeń była realizacja autorskiego przedsięwzięcia Aperio z zakresu kultury czynnej w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.05 – POLSKA KULTURA NARODOWA – JEJ TENDENCJE ROZWOJOWE I PERCEPCJI oraz wprowadzenie innowacji pedagogicznej w gimnazjum – autorskiego programu rozwijającego postawy twórcze i badawcze uczniów Wyspa.

Za swoją pracę w roku 2006 otrzymał Społecznego Nobla Ashoki. Nagrodę światowej organizacji ASHOKA- Innowatorzy dla Dobra Publicznego przyznano za innowacyjne na skalę międzynarodową projekty pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi tj konkurs Wyspa Zagadek i Laboratorium Edukacyjno-Twórcze Wyspa Odkryć.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij